Warunki gwarancji na produkty konsumenckie

 1. Gwarantem jakości urządzenia jest SEBO Polska Sp. z o.o.
 2. SEBO Polska Sp. z o.o. zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie wad oraz naprawę produktu w okresie trwania gwarancji zgodnie z zasadami i na warunkach zawartych w niniejszej gwarancji.
 3. SEBO Polska Sp. z o.o. realizuje serwis gwarancyjny na zasadach „door2door”.
 4. SEBO Polska Sp. z o.o. zapewnia gwarancję w okresie 5 lat od daty zakupu. Warunkiem uzyskania jest rejestracja produktu na stronie internetowej www.sebopolska.pl/konsum_rejestracja w ciągu 30 dni od daty zakupu. Podstawowy okres gwarancji wynosi 2 lata i jest liczony od daty zakupu.
 5. SEBO Polska Sp. z o.o. umożliwia odpłatne przedłużenie gwarancji do 10 lat od daty zakupu. Warunkiem jest wykupienie dodatkowej gwarancji za pośrednictwem strony internetowej www.sebopolska.pl/konsum_przedluzenie w okresie objętym gwarancją.
 6. Dokumentem uprawniającym do gwarancji jest dowód zakupu z czytelną datą sprzedaży.
 7. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego produktu do Centrum Serwisowego SEBO Polska Sp. z o.o. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z fabryki, SEBO Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy o czym użytkownik zostanie poinformowany.
 8. Części wymienione w ramach gwarancji stają się własnością SEBO Polska Sp. z o.o.
 9. Warunki niniejszej gwarancji obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Każdy produkt marki SEBO oferowany przez SEBO Polska Sp. z o.o. posiada unikalny numer seryjny, który jest zarejestrowany w bazie SEBO Polska Sp. z o.o.
 11. Wady i usterki ujawnione w okresie objętym gwarancją muszą być zgłoszone do Centrum Serwisowego SEBO Polska Sp. z o.o. pod numereme telefonu +48 22 750 44 53, przez pocztę elektroniczną info@sebopolska.pl lub na adres korespondencyjny.
  Zgłoszenie musi zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej
  • telefon kontaktowy
  • adres odbioru produktu, numer seryjny, dowód zakupu.
 12. Przyjęcie zgłoszenia musi zostać potwierdzone przez Centrum Serwisowe SEBO Polska Sp. z o.o.
 13. W przypadku wysyłki produktu klient ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia go przed ewentualnymi uszkodzeniami.
 14. Uszkodzony produkt powinien być dostarczony wraz z wyposażeniem standardowym, czysty, z czytelną tabliczką znamionową.
 15. SEBO Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktu powstałe w trakcie transportu oraz za nieterminowość w dostarczeniu przesyłek przez firmy transportowe lub ich zagubienie.
 16. Produkt konsumencki przeznaczony jest do użytku wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego, a jego użytkowanie musi być zgodne z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 17. Gwarancją objęty jest produkt użytkowany wyłącznie dla celów prywatnych, przez osobę fizyczną, która nabyła sprzęt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową i gospodarczą. Gwarancji nie udziela się na produkty używane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 18. Naprawy gwarancyjne produktów SEBO Polska Sp. z o.o. nie obejmują:
  • uszkodzeń i wad wywołanych wskutek zawilgoceń podzespołów elektrycznych, zalań, pożarów, działania czynników chemicznych, niewłaściwego transportu oraz samowolnych napraw.
  • uszkodzeń mechanicznych – pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, nadpalenia, przebicia, odkształcenia spowodowane uderzeniem.
  • uszkodzenia w przypadku stosowania nieoryginalnych części zamiennych, akcesoriów oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
  • materiałów eksploatacyjnych (worków, filtrów, wałków z włosiem, pasków z włosiem, itp.)

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z niezgodności produktu z umową.